விநாயகர் பாடல்...ஔவையார்

அகமும் புறமும் இருப்பவனே...
அடியார்கள் துயர் துடைப்பவனே ...
ஆற்றோரத்திலும் குளக்கரை தனிலும்
அமர்ந்தரசாட்சி புரிபவனே...
- ஒளவையார்.

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்