திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே


செருக்கும் அம்பல மிசைதனில் அசைவுற
நடித்த சங்கரர் வழிவழி அடியவர்
திருக்கு ருந்தடி அருள்பெற அருளிய குருநாதர்
திருக்கு ழந்தையு மென அவர் வழிபடு
குருக்களின்திற மெனவரு பெரியவ
திருப்ப ரங்கிரி தனிலுறை சரவண பெருமாளே.------அருணகிரி நாதர் அருளிய திருப்புகழ்

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்