புதுக்கோட்டை மறவர்களின் பட்டங்கள்


புதுக்கோட்டை மறவர்களின் பட்டங்கள்

பட்டப்பெயர் --------------------------------------- ஊர்ப்பெயர்

------------------------------------------------------------------------------

1. சீவலவன் ----------------------- பொன்னமராவதி

2. கிழவன் --------------------------- நெரிஞ்சிக்குடி

3. பெற்றான் குவாவன் சத்ரு கேசரி --------------------- கோட்டியூர்

4. அதளையூர் நாட்டுப்பேரரையன் ----------------------- மாங்குடி

5. மதுரை மறவர் ------------------------ ஒல்லையூர்

6. ஐநூற்றுவ நம்பி பேரரையன் ------------------------ விரச்சிலை

7. கண்டுபோகாப் பேரரையன் --------------------------- விரச்சிலை

8. காண்டீபன் சோலைமலை அழகாமுரியர் ---------------------------- விரச்சிலை

9. அம்புராய பேரரையன் --------------------------- விராச்சிலை

10. பெரிய கண்டன் --------------------------- விரச்சிலை

11. சின்னக்கண்ணுண்டான் --------------------------- விராச்சிலை

12. ராமிண்டான் --------------------------- விராச்சிலை

13. வழிக்கால் நாட்டி விராச்சிலை

14. வணங்காமுடி சாந்தி மதுவன் --------------------------- விராச்சிலை

15. நகரி அம்பலம் --------------------------- விராச்சிலை

16. பொதிகையன் --------------------------- விராச்சிலை

17. பஞ்சவராயன் --------------------------- விரச்சிலை

18. மணிகட்டி பல்லவராயன் --------------------------- விராச்சிலை

19. தாலிக்கு வேலியான் --------------------------- விராச்சிலை

20. செருத் தேவன் --------------------------- விராச்சிலை

21. காசான் --------------------------- விரராச்சிலை

22. கொம்பையன் --------------------------- விராச்சிலை

23. வடலி காத்தான் --------------------------- விராச்சிலை

24. ஆனைவெட்டி மாலைசூடும்

வலஞ்சுவெட்டி தேவன் --------------------------- விரராச்சிலை

25. பொன்னம்பலம் கட்டிய நயினான் --------------------------- விரராச்சிலை

26. .மாலையிட்டான் --------------------------- விரராச்சிலை

27. மாளுவராய பேரரையர் --------------------------- விராயச்சிலை

28. மாடாயன் --------------------------- விராச்சிலை

29. மக்கனாயன் --------------------------- விராச்சிலை

30. குப்பச்சி தேவன் --------------------------- விராச்சிலை

31. மாத்தான் நாட்டான் பொன்னம்பலம் கட்டினான் --------------------------- விரராச்சிலை

32. நாலாயிரப் பெரியான் கானாடு காத்தான் --------------------------- விரராச்சிலை

33. அதிரப்புலி --------------------------- கோட்டூர்

34. வீரப்புலி --------------------------- விரசை

35. மொத்தியப்புலி --------------------------- விரசை

36. செண்டுப்புலி --------------------------- செவலூர்

37. சோரப்புலி வாச்சார்வெட்டி --------------------------- லெம்பலக்குடி

38. அரசு முடிகாத்தான் --------------------------- செவலூர்

39. கரிசல் வெட்டி தேவன் --------------------------- கோட்டூர்

40. ஆறாயிரப்பன்னை பெருநாளிப்பேரரையன் --------------------------- கோட்டூர்

41. கரிசல் வெட்டி தேவன் --------------------------- கோட்டூர்

42. கருக்குவெட்டி தேவன் --------------------------- கோட்டூர்

43. கொப்பாண்டான் --------------------------- கோட்டூர்

44. வலங்கியாண்டான் --------------------------- செவலூர்

45. தூங்கான் --------------------------- கோட்டூர்

46. மூக்குபரித்த தேவன் --------------------------- லெம்பலக்குடி

47. கொடுக்கி மீண்டான் --------------------------- பனையூர்

48. கலங்காப்புலி --------------------------- பனையூர்

49. மக்கள் நாயன் --------------------------- மடமயிலாப்பூர்

50. எதிர்முனை சினப்பேயன் --------------------------- பனையூர்

51. கலங்காத கண்டன் வையிரமதிச்சான் --------------------------- பனையூர்

52. மாத்தான் மக்கள் --------------------------- பனையூர்

53. கர்த்தரான தெள்ளியர் --------------------------- பனையூர்

54. மறமன்னர் --------------------------- பனையூர்

55. வாள்கோட்டை ராயன் --------------------------- பனையூர்

56. உய்யவந்த தேவனான துவராபதி பேரரையன் --------------------------- பனையூர்

57. காடவராயர் சித்திரகுப்பத்தேவன் --------------------------- பனையூர்

58. சேதுராய பாண்டியப் பேரரையர் --------------------------- பனையூர்

59. மாணிக்கப் பேரரையர் --------------------------- பனையூர்

60. சாத்த குட்டியார் --------------------------- பனையூர்

61. ஆசிரியம் தீத்தார் --------------------------- பனையூர்

62. வாச்சாவெட்டி --------------------------- பனையூர்

63. பாண்டியான் வீடு --------------------------- பனையூர்

64. ஆதியான் --------------------------- பனையூர்

65. அடையார் மடக்குஞ்சரத்தான் --------------------------- பனையூர்

66. எட்டி பொன்னன் சுந்தரபாண்டியன் --------------------------- பனையூர்

67. பரியேறு தேவன் --------------------------- பனையூர்

68. ஆதன் அழகிய சோழக்கோன் கோனாட்டு பேரரையன் --------------------------- பனையூர்

69. மாத்தன் மக்கள் --------------------------- பனையூர்

70. சாமந்தர் --------------------------- பனையூர்

71. வல்ல கண்டன் பேரரையன் --------------------------- பனையூர்

72. திருமேனியன் நரசிங்கதேவர் --------------------------- பனையூர்

73. மூவர் ஆவுடையார் --------------------------- பனையூர்

74. ஆவுடையார் வென்றான் --------------------------- பனையூர்

75. இளையதிருமேனியன் --------------------------- பனையூர்

76. கண்டுபோகாப் சித்திரகுப்ப பேரரையன் --------------------------- பனையூர்

77. வன்னிமிண்டன் சூட்ட தேவன் --------------------------- பனையூர்

78. பிச்சான் --------------------------- பனையூர்

79. அவையன் சோழ சிங்கன் --------------------------- குளமங்கலம்

80. பரியேறு தேவன் கோடாளிப் பேரரையன் --------------------------- குளமங்கலம்

81. வாள்வாசி மதயானை சிலம்பாத்தேவன் --------------------------- குளமங்கலம்

82. மதமடக்கிய விஜய தேவர் --------------------------- குளமங்கலம்

83. வலம்புரி பேரரையர் --------------------------- குளமங்கலம்

84. காலிங்கராயன் ஆவாரத்தேவர் --------------------------- குளமங்கலம்

85. நாலாயிரம் பெரியான் சோழயான் --------------------------- குளமங்கலம்

86. பாண்டியர் மானங்காத்தான் --------------------------- குளமங்கலம்

87. வயிரமதிச்ச போர் வென்று காத்தான் --------------------------- குளமங்கலம்

88. வன்னிப் பேரரையன் சோலைமலையான் --------------------------- குளமங்கலம்

89. போர்வெண்ண வலங்கொண்டான் --------------------------- குளமங்கலம்

90. சோரப்புலி ஆசிரியம் காத்தான் --------------------------- குளமங்கலம்

91. மதியானை மிதிச்சான் --------------------------- குளமங்கலம்

92. ராச சடையக்கத் தேவன் --------------------------- குளமங்கலம்

93. மூளுவிராயன் வீரமுடி --------------------------- குளமங்கலம்

94. வலங்கை பேரரையன் --------------------------- குளமங்கலம்

95..இரங்கல் மீட்ட மழவராயன் --------------------------- குளமங்கலம்

96.மாளுவசக்கரவர்த்தி --------------------------- குளமங்கலம்

97.வாள்வாசி அடைக்கலம் கர்த்தான் --------------------------- குளமங்கலம்

98.பரியேறு சேவுகத் தேவன் --------------------------- குளமங்கலம்

99. வீரமுடி திருவாண்டான் --------------------------- குளமங்கலம்

100..பெருங்குடி மறவரையர்கள் --------------------------- குளமங்கலம்

101.வாரண(யாணை) சதிரன் பேரரையன் --------------------------- குளமங்கலம்

102..வெள்ளந்தாங்கிய காடவராயன் --------------------------- குளமங்கலம்

103.சேதுக்காவலன் --------------------------- குளமங்கலம்

104.உடையான் எப்போதும் மதியானான பாண்டவர் தூதன் --------------------------- வேலங்குடி

105.அகத்தி ஆண்டார் வாண்டாயத் தேவர் --------------------------- அகத்தூர்

106.சாத்தார் காத்தர் சேர பாண்டியத்தேவர் --------------------------- புல்வயல்

107. பகரவாளெடுத்த வெற்றிமாலையிட்டான் --------------------------- புல்வயல்

108.வெத்தி வாளெடுத்த வென்று மாலையிட்டன் --------------------------- புல்வயல்

109.உசிதன் அரசகம்பீர மாராயன் --------------------------- நெருஞ்சிக்குடி

110.மழவராயர் சினனதிருமேனியர் --------------------------- குளமங்கலம்

111.ஒல்லையூர் பிரமன் மீனராயன் --------------------------- ஒல்லையூர்

112.கல்வாயில் நாடாள்வான் --------------------------- கல்வாயில்

113.பெரியான் அரசனான ஏழக மிகா நாடாள்வான் --------------------------- கீழக்குருந்தன்பிறை

114.கேரளன் கன்னிறைந்தனான அங்கராயன் --------------------------- கீழக்குருந்தன்பிறை

114.சோனாண்டனான இலங்கேஸ்வர நாடாள்வான் --------------------------- மேலக்குருந்தன்பிறை

115.தேவன் கண்டனான காளையக்கால் நாடாள்வான் --------------------------- மேலக்குருந்தன்பிறை

116.கன்னிறைந்தனான இராசசிங்க நாடாள்வான் --------------------------- மேலக்குருந்தன்பிறை

117.அரசு மிக பேரரையன் --------------------------- விராச்சிலை

118.நகளங்க பேரரையன் --------------------------- விராச்சிலை

119.பொற்கலனெருக்கி பேரரையன் --------------------------- விராச்சிலை

120.வைகை சொக்கனார் --------------------------- விராச்சிலை

இதில் சில கல்வெட்டுகளை மட்டும் இனைத்துள்ளேன் இந்த கல்வெட்டுகளின் பட்டங்கள் பற்றி கூறுகிறது

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்