வாழ்வினுக் கெங்கள்கண்ணன்


  கானகத்தே சுற்று நாளிலும் நெஞ்சிற்
  கலக்க மிலாது செய்வான்; - பெருஞ்
  சேனைத் தலைநின்று போர்செய்யும் போதினில்
  தேர்நடத் திக்கொடுப் பான்; - என்றன்
  ஊனை வருத்திடு நோய்வரும் போதினில்
  உற்ற மருந்துசொல் வான்; - நெஞ்சம்
  ஈனக் கவலைக ளெய்திடும் போதில்
  இதஞ்சொல்லி மாற்றிடு வான்;

  பிழைக்கும் வழிசொல்ல வேண்டுமென் றாலொரு
  பேச்சினி லேசொல்லு வான்;
  உழைக்கும் வழிவினை யாளும் வழிப்பயன்
  உண்ணும் வழியுரைப் பான்;
  அழைக்கும் பொழுதினிற் போக்குச் சொல்லாமல்
  அரைநொடிக் குள்வரு வான்;
  மழைக்குக் குடை, பசி நேரத் துணவென்றன்
  வாழ்வினுக் கெங்கள்கண்ணன்

  Comments

  Popular posts from this blog

  உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

  வாணர் குல அரசர்கள்

  பறவை நாச்சியார்