மதுரை பூலோக ஸ்வர்கம்!

'ஹர ஹர மஹாதேவா' என்ற கோஷம் விண்ணை அதிரச் செய்ய
ஆயிரக்கணக்கான பக்தர்கள் இழுக்க அசைந்து ஆடிவரும் வரும் திருத்தேர்!

மதுரை பூலோக ஸ்வர்கம்!

Comments

Popular posts from this blog

உலகெலாம் உணர்ந் தோதற் கரியவன்

வாணர் குல அரசர்கள்

பறவை நாச்சியார்